การอบรมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook) และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนผ่านระบบ Zoom Meeting นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]