การอบรมการใช้ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนเงินให้หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีช่องทางในการยื่นเสนอโครงการ จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ยืนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 2. เกมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ https://gepf.dwf.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]