การอบรมการให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการตั้งค่าและตรวจสอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย

  วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการตั้งค่าและตรวจสอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]