การอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (Disability Equality Empowerment and Protection Training: DEEP Training ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (Disability Equality Empowerment and Protection Training: DEEP Training ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกร เป็นประธานเปิดการอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]