การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 26

วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 26 โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐาน กลไก เครือข่ายในการดำเนินการป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 50 คน ณ โรงแรม Bangkok Midtown กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]