การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งทบทวนแนวทางและรูปแบบการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]