การอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมการอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]