การอบรมวิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครอง ถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก (Training for trainers of par ents management training)

วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวณัฐชฎาภรณ์ รักษายศ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมวิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครอง ถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก (Training for trainers of parents management training) โดยโครงการชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โครงการย่อย Heaithy Gamer Prevention Model คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]