การอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]