การอบรมหลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์สำหรับเด็ก (MAY & BAY-GAME)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์สำหรับเด็ก (MAY & BAY-GAME) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องคุณค่าและสิทธิมนุษยชน การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยไและไม่ปลอดภัย การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โดยมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]