การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช รุ่นที่ 18 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรอภิปลายเรื่อง รูปแบบการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex Meetings ตมหลักสูตรการพยาบาลฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช รุ่นที่ 18 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ณ ห้องฝึกอบรม PG อาคารสราญราษฎร์ ชั้น3 โรงพาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]