การอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบศูนย์รวม (WorkD Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ”

 วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ               พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบศูนย์รวม (WorkD Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]