การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด- 19 ผ่านระบบทางไกล

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการ”การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านระบบทางไกล” ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม Z0OM ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]