การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และนำเสนอผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและต้นแบบเตือนภัยทางสังคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และนำเสนอผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและต้นแบบเตือนภัยทางสังคม โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]