การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิและบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนางศรีนวล  พิบูลย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิและบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]