การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสหประชาชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสหประชาชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้ร่วมระดมความคิดเห็นเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1.มิติการพัฒนาคน 2.มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 3. มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (SDG Profile) เพื่อสามารถระบุได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]