การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (Disability Equality Empowerment and Protection Training: DEEP Training) ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (Disability Equality Empowerment and Protection Training: DEEP Training) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]