การเสวนาออนไลน์ “ครอบครัวมีสุข ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” เนื่องใน “สัปดาห์วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2022” (UN International Day of Families 2022)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ครอบครัวมีสุข ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” เนื่องใน “สัปดาห์วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2022” (UN International Day of Families 2022) ภายใต้โครงการ “ครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา เนคุณผ่นดิน” จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย มูลนิธิสหพันธ์ครอบครั วเพื่อสร้างความสามัคคีเละสันติภพลก (ประเทศไทย) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) โดยมี พล.อ.เทิดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเดเมียน ดังคลีย์ ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกเอเชียแปชิฟิก 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การเสวนาหัวข้อ “ครอบครัวมีสุขในยุคเทคโนโลดิจิทัล วิทยากรโดย นางจินตนา จันทร์บำรุง ธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุ ณธรรม (องค์การมหาชน) ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดกร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการโดย นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเศไทย) กล่าวปิดงาน โดย นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]