การแถลงข่าว พม.โพล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 “ประเด็น 60+ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)”

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการแถลงข่าว พม.โพล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 “ประเด็น 60+ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)” ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิชาการ 10 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]