กิจกรรมการติดตามการพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามการพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ด้วยทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการเฝ้าระวัง ทักษะส่งต่อ ทักษะการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงระบบพี่เลี้ยงกับกลไกให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะในการบริหารจัดการและประสานเข้ากับกลไกของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงเข้ากับกลไกสมัชชาระดับจังหวัดที่ทางศูนย์คุณธรรมดำเนินการคู่ขนานกันไป ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เชียงราย สุราษฎร์ธานี และพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมชุมศรี เจริญลาภ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]