กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 10 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]