กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ. 2565 ณ บริเวณอาคาร สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี และบริเวณอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบำไม้ของชาติในการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปีย กำจัดวัชพืช และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]