กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันอานันทมหิดล

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ วัดชลธาร หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประธานในพิธี จิตอาสาพระราชทาน ผู้เข้าร่วมและนักเรียน ได้ร่วม ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอนันทมหิดลฯ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และได้กล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อีกทั้งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนวัดชลธาร จำนวน 10 ทุนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จากกองทุนแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]