กิจกรรมทำบุญศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]