กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและการประชุม ภาคีเครือข่าย ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13- 14 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้ซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและเข้าร่วมประชุมภาเครื่อข่าย ครั้งที่ 1/2565 จัดโตยศูนย์ร่วมกันพัฒนาชนบท มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ณ บ้านริมฝ่าย ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โตยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เป็นผู้สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม อีกทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมภาคีเครือช่ายภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและหนุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]