กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะทำงาน ศพค. รวมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]