กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใด้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใด้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” โดยการติดริบบิ้นสีขาว สัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]