กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ประจำปี 2565 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ อาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]