กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-O-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ทีม one home สุราษฎร์ธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-O-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ประจำปี 2565
ได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมติดริบบิ้นสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยุติความรุนแรง
ริบบิ้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี สัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว ทุกรูปแบบปัจจุบัน
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและคณะครู อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเป็นการรณรงค์ เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ชุมชน จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ชายได้ปรับเปลี่ยน เจตนคติและมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรีโดยเห็นว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญสมควรได้รับการแก้ไข คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้ เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “ เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา ความรุนแรง รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้มา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิของตนเองในการใช้กฎหมายดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ “ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวเพื่อแสดงตนในการร่วมยุติ ความรุนแรงทุกรูปแบบ หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]