กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ช่างชุมชน” ภายใต้กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง ภายใต้โครงการาเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย “ช่างชุมชน และผู้ที่สนใจ” จำนวน 25 คน และวิทยากรเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รวม 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]