กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 6 ในประเด็น “How to ปั้น สร้างบุคลากรยุคใหม่ในโลกปกติใหม่ (New normal)”

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 6 ในประเด็น “How to ปั้น สร้างบุคลากรยุคใหม่ในโลกปกติใหม่ (New normal)” ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรมซูม(ZOOM MEETING) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]