กิจกรรม ” ปักหมุดจุดประสานคนใร้บ้าน” กิจกรรม “ รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว” และประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ(การขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล) 

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ” ปักหมุดจุดประสานคนใร้บ้าน” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กิจกรรม “ รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ(การขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล) ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ณ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]