กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้น ณ วัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่ อำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เช้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒณาสังคมละสวัสดิการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสมหวัง โดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางศิวพร บำรุง และนางสิริพร เรืองปาน เป็นผู้แทน มอบทุนการศึกษา และได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด โดยรอบวัดสมหวังวนารามและบริเวณใกล้เคียง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]