กิจกรรม KM Online หัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพั ฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ”ความสำเร็จของการพัฒนา eService เพื่อประ ชาชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Facebook live และ youtube สำนักงาน กพร) วัตถุประสค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่ส่วนราชการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการให้บริการ e-Sevice ให้หน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้กับการบริการในพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]