ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้แก่คณะทำงาน ตามโครงการการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรัธานี ได้รับทุนสนับสนุนจากทางการทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสภาพแวดส้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และให้ความรู้ในการดูแสสุขภาวะที่ดีและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการในครั้งนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]