คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้านิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นอาจารย์ภาคสนาม แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-27 กรกฏาคม 2565 และในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ เข้านิเทศงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]