โครงการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข องมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด โดยมี นายนันธวัช เจิรญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานและ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้กล่าวรายงานจัดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรคนพิการ จำนวน 202 คน ณโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]