คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลย่านยาว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 853 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]