คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ต.บ้านทำเนียบ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จำนวน 955 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]