คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง พื้นที่ อ.วิภาวดี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี ได้มอบมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางจารี วัตเพ นักจิตวิทยา สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ อ.วิภาวดี จำนวน 2,323 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]