คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม ต.บางงอน และ อ.พุนพิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักทคในโลยีสารสนเทศ คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม และ ต.บางงอน อ.พุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]