คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน 2,055 ครัวเรือน อำเภอเวียงสระ 6,282 ครัวเรือน อำเภอบ้านนาสาร 600 ครัวเรือน และอำเภอบ้านนาเดิม 883 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]