งานประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ : ไมซ์เพื่อสังคม BCG (Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB) Conference: MICE for BCG Society)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ : ไมซ์เพื่อสังคม BCG (Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB) Conference: MICE for BCG Society) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) จัดขึ้น ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ การเสวนา การปฏิบัติการ และนิทรรศการ ทั้งแบบ Onsite และ Online มีผู้เช้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร ประมง กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]