จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานฯ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ ซึ่งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยในปีนี้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ต้นไม้ และธรรมชาติ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติตลอดไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]