จัดทำถุงยังชีพซึ่งได้รับบริจาคจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 2019

วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำถุงยังชีพซึ่งได้รับบริจาคจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]