จัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกาญจนา ทองนา เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลเมืองท่าข้าม เจ้าห้น้าที่ตำรวจสถนีตำรวจภูธรพุนพิน เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพุนพิน ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทานและรณรงค์ “การให้ทาน ถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เพื่อความเป็นระเบียบรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการขอทาน และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการขอทาน คนเร่ ร่อน ไร้ที่พึ่ง และรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ตลาดซอยจี ระพันธ์ ตลาดศรีท่าข้าม เบื้องต้น ได้ให้คำแนะนำผู้ประสบปัญหา 1 ราย และนำตัวส่งโรงพยาบาล 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]