จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 89.75 Mhz ในการสัมภาษณ์นางสาวชินานาฎ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]