จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรเละบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมฯ รวมจำนวน 225 คน ในการ นี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากู นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิก ยอดไสว นักวิชาการ เงินและบัญชีกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาองค์กร และบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]