จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 7 โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านโปรแกรม Zoom และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ทางสังคมออนไลน์และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]