ตรวจจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง สราษฎร์ธานี

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธีลดวิถีขอทาน”จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี One Home สถานีตำรวจภูธรพุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม และอพม.เมืองท่าข้าม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการขอทาน และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณสถานีรถไฟนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และตลาดนัดซอยจีนพันธ์ โดยผลการตรวจจัดระเบียบไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]